STATUTUL UFCR, VALIDAT DE INSTANTA DE JUDECATA

STATUTUL
UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA

CAPITOLUL I

DENUMIREA ASOCIATIEI. SITUATIA JURIDICA. SEDIUL SOCIAL.
DURATA DE FUNCTIONARE. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. l – (l) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil, denumita in continuare ASOCIATIE.
(2) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA este constituită pe principiul liberei asocieri, din totalitatea columbofililor înscrişi în evidenţele sale, care aderă si respecta prezentul statut.
Art. 2 – (1) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are denumire, sediu şi siglă proprii.
(2) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA a fost infiintata sub denumirea de Asociaţia Columba-Uniunea Romana pentru Cultivarea Porumbeilor Calatori, asociatie infiintata in anul 1937 si recunoscuta legal in anul 1939 ca persoana juridica prin Sentinţa nr. 9 din 21.03.1939 a Tribunalului Ilfov, Secţia 1 CC, legalizata prin Decretul-Lege din 02.11.1940, reorganizata, menţinută si instituţionalizata ca atare prin prevederile decretelor si hotărârilor Consiliului de Miniştri ca Asociaţia Centrala a Crescătorilor de Porumbei din România. Denumirea sa a fost modificata in anul 1991 prin Incheierea pronuntata in data de 31.01.1991 in Camera de Consiliu a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti., aceasta devenind Uniunea Federaţiilor Columbofile din România (U.F.C.R).
(3) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA îşi desfăşoară activitatea în forma şi structura prevăzută în prezentul statut, avînd autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
(4) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA va fi afiliată la Federaţia Columbofila Internationala.
Art. 3- (1) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are sediul în mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14.
(2) Schimbarea sediului social se poate face prin hotararea Consiliului Director al asociatiei.

Art. 4 Patrimoniul asociatiei este constituit din bunuri imobile, bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile, obiecte de inventar si mijloace circulante.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE, ATRIBUTIILE SI MIJLOACELE DE ACTIUNE ALE ASOCIATIEI

Art. 5 -Scopul principal al asociatiei este organizarea Campionatului National Columbofil al Romaniei cu porumbei voiajori si coordonarea activitatii filialelor si cluburilor columbofile.
Asociatia indeplineste scopul de reprezentare la nivel naţional si internaţional a intereselor membrilor columbofili din cadrul filialelor columbofile in creşterea, ameliorarea, selecţia, antrenarea si angajarea porumbeilor in concursuri columbofile pe teritoriul tarii, cat si in străinătate, ca modalităţi de odihna activa si de petrecere a timpului liber.
Asociatia isi desfasoara activitatea prin intermediul filialelor columbofile judetene, infiintate prin hotararile Conferintei Natinale Columbofile in fiecare judet al tarii si in mun. Bucuresti, in conditiile legii. Acestea sunt denumite Filiala Columbofila a Judetului, fiind mentionata denumirea unitatii administrativ teritoriale respective.

Art. 6 – UFCR are următoarele obiective:
– Organizarea Campionatului National Columbofil,
– Organizarea Expozitiei Naționale Columbofile cu porumbei voiajori,
– Organizarea Zilelor Columbofiliei Romanesti,
– Organizarea Galei Campionilor și Galei Naționalelor,
– Organizarea Expozitiilor provinciale prin intermediul filialelor columbofile,
– Reprezentarea României la Federația Columbofilă Internațională,
– Reprezentarea membilor în relația cu autoritățile statului,
– Supravegherea organizării concursurilor,
– Distribuirea inelelor genealogice oficiale cu logoul FCI.

Art. 7 – UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are următoarele atribuţii principale:
a) apărarea intereselor şi drepturilor membrilor asociaţi;
b) promovarea şi apărarea imaginii sale;
c) reglementarea, controlul si supravegherea activitatii membrilor asociatiei, in raport cu prevederile prezentului statut, a regulamentelor si normelor emise potrivit acestuia, precum si a legislatiei in vigoare;
d) colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenirea şi combaterea epizotiilor şi bolilor specifice porumbeilor;
e) organizarea, conducerea, controlul si supravegherea activitatilor si competitiilor pe care le organizeaza, in baza regulamentelor si normelor adoptate, conform prezentului Statut, si omologarea rezultatelor acestora;
f) organizarea de cursuri şi stagii de pregătire privind cunoaşterea legislaţiei columbofile în vigoare;
g) organizarea şi participarea la sedinte, conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări la nivel local, naţional şi internaţional;
h) organizarea, desfăşurarea şi stimularea activităţilor de protectie a porumbeilor voiajori, de prevenire şi combatere a braconajului;
i) elaborarea si adoptarea regulamentelor si normelor cu profil organizatoric, tehnic, financiar, necesare desfasurarii activitatii proprii si activitatii in domeniul organizarii Campionatului National Columbofil;
j) organizarea intalnirilor locale, regionale, nationale si internationale,
k) organizarea expozitiilor provinciale, nationale si internationale,
l) infiintarea si asigurarea unui corp national de arbitri,
m) exercitarea puterii disciplinare, in conformitate cu prevederile prezentului statut, statutelor filialelor si regulamentelor proprii,
n) administrarea si gestionarea mijloacelor financiare si materiale aflate in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale,
o) stabilirea cuantumului cotizatiilor, taxelor si contributiilor, precum si penalitatilor care se aplica in activitatea asociatiei,
p) asigurarea mijloacelor financiare si materiale necesare functionarii asociatiei, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii sale sau din activitati economice dircete, realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al asociatiei,
r) desfăşurarea cu caracter accesoriu de activităţi economice directe, indiferent de cadrul acestora, în condiţiile legii, care direct sau indirect contribuie la dezvoltarea columbofiliei din România ;
s) elaborarea si editarea publicatiei proprii,
t) colaborarea cu autoritatile locale si centrale romane pentru realizarea obiectivelor de interes comun in raport cu scopul declarat al asociatiei,
u) eliberarea legitimaţiilor tip card UFCR tuturor membrilor asociaţi;
v) alte obiective stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.
z) asociatia si filialele columbofile pot organiza activitati de transport al porumbeilor voiajori, exclusiv prin incheierea unor contracte civile cu entitati care au ca obiect principal sau secundar de activitate prestarea unor asemenea activitati.(societati comerciale sau pesoane fizice autorizate).
Art. 8 – (1) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA isi desfasoara activitatea prin mijloace proprii de actiune, prevazute in prezentul articol.
(2) Asociatia, prin intermediul comisiilor de specialitate, elaboreaza si adopta, potrivit atributiilor sale, urmatoarele regulamente si norme:

– Regulamentul National Columbofil,
– Regulamentul de organizare al Clubului Gold,
– Regulamentul de organizare al Campionatului National al columbodroamelor,
– Regulamentul si manualul procedurilor antidoping,
– Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Disciplina,
– Regulamentul de organizare si functionare al Corpului National de Arbitri,
– Regulamentul Comisiei de Cenzori,
– Codul de etica al membrilor asociatiei,

(3) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru indeplinirea scopului si obiectivelor pot fi adoptate de Conferinta Nationala Columbofila, in cazul in care respecta intocmai prevederile statutare.

CAPITOLUL III
MEMBRII UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA
DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU COLUMBOFIL. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII, RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 9 (1) În cadrul UFCR există următoarele categorii de membri:

– membri asociați – membri columbofili care formează structura de conducere a asociatiei si a filialelor,
– membrii competitori – membri care se înscriu anual, sunt luați în evidența asociației si a filialelor acesteia, fără validare în instanța de judecata competenta, participând la concursurile cu porumbei voiajori,
– membri de onoare.

(2) Totalul codurilor de concurs, active într-un sezon competițional, desemneaza numărul de delegați ai filialei sau asociatiei la Conferința Națională Columbofila a UFCR, pe algoritmul de 1 delegat la 50 de membri (coduri de concurs), 2 la 76, 3 la 126, ș.a.m.d.

(3) Calitatea de membru al UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA se poate obţine prin înscriere şi transfer de la o filială la alta.

(4) Calitatea de nou membru columbofil se poate dobândi prin cerere scrisă,supusa dezbaterii si aprobarii Consiliului Director al filialei, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să fie cetăţean român, cetăţean român cu dublă cetăţenie, cetăţean străin cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) să fie major şi sa aibă o bună reputaţie;
c) sa solicite să facă parte din asociaţie, sa recunoasca şi sa adere la prezentul statut, pe care consimte şi se obligă să îl respecte întocmai;
d) sa achite taxele stabilite de Consiliul Director al UFCR, respectiv de Consiliul Director a filialei.
(5) In mod excepţional, pot deveni membrii ai UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA şi cetăţenii care nu sunt majori. Aceştia trebuie să prezinte consimţământul părinţilor sau al tutorilor;
(6) Calitatea de membru al UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA se poate obţine şi prin transfer, la cerere, cu avizul obligatoriu al asociaţiei sau filialei primitoare şi al celei din care se transferă;
(7) Nu pot deveni membrii columbofili condamnaţii penal pentru infractiuni mentionate in statutul filialei, recidiviştii, persoanele sau cetăţenii străini, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cei care au pierdut calitatea de membru columbofil prin excluderea din activitatea columbofila;
Art. 10 -(1) Calitatea de membru al UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA se pierde prin transfer, renunţare, şi excludere;
(2) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA, pentru motive disciplinare,în condiţiileprezentului statut, precum şi în caz de neplată a cotizaţiei pînă la finele anului în curs pentru anul următor;
(3) Cotizaţia achitată nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru;
Art.11 – (l) Membrii UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA au în principal următoarele drepturi:
a) dreptul de a participa în Campionatul Național Columbofil, Provincial și județean pe baza rezultatelor obținute,
c) dreptul de a primi anual contra cost inele matricole;
e) dreptul de a publica articole sau a face comunicări legate de columbofilie în publicaţia editată de asociatie,
f) dreptul de a primi contra cost sau gratuit publicaţia editată de asociatie;
g) dreptul de a beneficia de asistenţă tehnică, sanitar veterinară şi juridică în probleme specific columbofile, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
h) dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociatiei, filialelor și cluburilor columbofile,
i) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii asociaţiei din care face parte.;
j) dreptul de a contesta hotărârile comisiilor, comitetelor,conform prezentului statut,
k) dreptul de a sesiza comisiilor si Consiliului Director orice nereguli sau acte de încălcare ale Statutului UFCR a regulamentelor aprobate de UFCR;
1) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.

Art. 12 – Membrii UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA au, în principal, următoarele obligații:
a) să cunoască şi să respecte Statutul UFCR, regulamentele aprobate de UFCR și regulamentele interne ale filialelor și cluburilor.
b) să participe în mod activ la realizarea obiectivelor asociaţiei și filialei, să respecte necondiţionat hotărârile organelor de conducere, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi/sau în comisiile în care activează;
c) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia anuală până la data de 1 noiembrie a anului în curs pentru anul următor;
d) să manifeste un comportament si o conduita corecte si demne în societate şi în asociaţie,respectiv filiala, să respecte şi să promoveze principiile eticii în columbofilie;
e) să semnaleze asociaţiei cazurile de braconaj, deţinerea în captivitate a unor porumbei fără justificare legală în orice crescătorie, de care a luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii de care a luat cunoştinţă;
f) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale asociatiei.

Art. 13 – (l) Membrii care s-au remarcat printr-o activitate deosebită, cu rezultate columbofile în campionatul naţional columbofil, pot beneficia de următoarele recompense:
a) diplome;
b) trofee;
c) premii în bani şi obiecte.

Art. 14 – (l) Titlul de membru de onoare al UFCR se poate acorda persoanelor care prin pozitia sociala sau politica, activitatea lor (oameni politici, ştiinţă, artă, etc) sau prin actele lor, au adus servicii excepţionale columbofiliei, cît şi columbofililor care prin activitatea lor în organele de conducere UFCR sau a filialelor şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea columbofiliei pe plan intern si international.
(2) Ei sunt nominalizaţi de Conferinta Nationala Columbofila, la propunerea Consiliului Director al UFCR.
Art. 15 Incetarea calitatii de membru al asociatiei se produce in urmatoarele cazuri:
a) Retragerea din asociatie,
b) Excluderea din asociatie.

Art. 16 – (l) Membrii UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA care încalcă prevederile prezentului statut, a R.N.C., a celorlalte regulamente aprobate, normele de comportare, de etică columbofilă, ori care, prin activitatea lor, produc daune sau afectează în orice mod direct sau indirect imaginea şi reputaţia propriei filiale şi a asociatiei, li se aplica una din următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) mustrare scrisă cu avertisment;
c) anularea rezultatelor columbofile la nivel de membru columbofil sau la nivel de tandem columbofil;
d) suspendarea calităţii de membru columbofil pe o perioada cuprinsa inter 1 an si 10 ani, care atrage după sine suspendarea porumbeilor și interdictia participarii din locatia celui în cauză pe aceeaşi perioadă de timp;
e) excluderea din activitatea columbofilă,
f) declararea ca persona non grata a unui membru columbofil, care prin actele intreprinse in activitatea sa a prejudiciat foarte grav asociatia sau filiala acesteia.
(2) Sancţiunile se hotărăsc în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite şi se aplică de către:
a) Comisia de disciplină a filialei;
b) Consiliul Director al filialei;
c) Comisia Nationala de Disciplina a UFCR;
d) Comitetul Naţional Columbofil al UFCR.;
e) Consiliul Director al UFCR
f) Conferinta Nationala Columbofila.
(3) Excluderea din activitatea columbofilă se face la propunerea Consiliului Director al UFCR, propunere ce se va supune spre aprobare Conferintei Nationale Columbofile a UFCR. Cazul de excludere din activitatea columbofilă va fi în prealabil cercetat şi analizat de către Comisia Nationala de Disciplina a UFCR.
(4) Înainte de hotarârea sancţiunii, cel în cauză va fi audiat în legătură cu fapta săvârşită. In cazul in care în urma convocării scrise, acesta refuză să se prezinte sau să dea relaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
(5) Sancţiunile se hotărăsc de organul în drept să ia această măsură, în şedinţă ordinară, în termen de un an de la savârşirea abaterii (faptei).
(6) Împotriva sancţiunilor aplicate se poate face contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare, la organul ierarhic superior, a cărui hotărâre rămâne definitivă şi executorie.

Art. 17 – Sancţiunile se vor aplica pentru comiterea urmnatoarelor abateri:

a) furtul de porumbei;
b) deţinerea de porumbei în captivitate fără titluri de proprietate, aparţinând altor membrii columbofili;
c) falsificarea titlurilor de proprietate şi a inelelor matricole, a clemelor şi inelelor de concurs; înstrăinarea sau comercializarea acestora în mod ilicit;
d) orice încălcare a prevederilor R.N.C, pentru a obţine rezultate columbofile pentru sine sau pentru membrii din organizaţia sa columbofilă;
e) molestarea, calomnierea sau aducerea de injurii membrilor columbofili, conducerii UFCR şi conducerii filialei sau cluburilor;
f) furtul de obiecte şi valori aparţinând asociaţiei;
g) distrugerea arhivelor, a bunurilor materiale aparţinînd UFCR sau filialelor acesteia.
h) reclamarea activităţii organizatorice, financiare, de disciplină şi sportive a UFCR şi a asociaţiei la alte organe sau instituţii de control sau juridice din afara UFCR, înainte de a fi aduse la cunoştinţa organelor competente ale UFCR, in solutionarea acestor sesizari;
i) defăimarea si subminarea activităţii columbofile a asociaţiei sau a unei filiale columbofile, din cadrul acesteia;
j) concurarea porumbeilor unui membru columbofil sanctionat cu una dintre masurile care ii interzic angajarea porumbeilor in concursurile columbofile.In situaţia în care un membru columbofil este suspendat temporar sau exclus din activitatea columbofilă, porumbeii acestuia nu pot participa în concursuri pe perioada in care sancţiunea produce efecte, chiar dacă aceştia au fost cumpăraţi sau donaţi altui membru columbofil. Angajarea în concurs a porumbeilor persoanelor sancţionate de catre alţi membrii columbofili atrage sancţionarea acestora cu aceeaşi sancţiune ca si aceea pronuntata impotriva proprietarului porumbeilor respectivi;

k) practicarea braconajului la porumbei, cat si neaducerea la cunostinta conducerii asociatiei columbofile a cazurilor de braconaj de care a luat cunostinta.
CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA

Art. 18 (1) Organele de conducere, executive si de control ale asociatiei sunt urmatoarele:
a) Organe de conducere
– Conferința Națională Columbofila
– Consiliul director;
b) Organe operative:
– Comisia nationala de disciplină,
– Comisia nationala columbofila,
– Comisia standard,
– Comisia pentru columbodroame,
c) Organe de control
– Comisia de cenzori

Art. 19. -(l) Conferința națională columbofila este organul suprem da conducere al UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA, fiind constituită din totalitatea membrilor de onoare, asociati si desemnati legal si statutar de filialele columbofile. In cazul Conferintei Nationale columbofile,numarul membrilor desemnati de filialele sau asociatiile columbofile, ca delegati, se calculeaza in functie de numarul de membri activi, participant in Campionatul National Columbofil al anului respectiv.
(2) Conferința națională columbofila se convoacă o dată pe an în şedinţă ordinară , ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, precum şi o dată la 4 ani,in vederea efectuarii procedurii de alegeri. Aceasta de convoacă de către Consilul Director, preşedintele UFCR, ori la cererea a cel puţin 2/3 din numărul filialelor componente.
(3) Data convocarii Conferinței naționale columbofile se stabileste de catre Consiliul Director sau presedintele asociatiei si se comunica cu cel putin 15 de zile inainte, impreuna cu ordinea de zi tuturor membrilor columbofili ai asociatiei, prin intermediul portalului oficial al asociatiei si pe adresele de email de contact ale filialelor.
(4) Conferința națională columbofila si Consiliul Director sunt statutar intrunite in prezenta a 2/3 din numarul membrilor, daca la prima convocare nu se poate realiza prezenta a 2/3, a doua convocare se va tine in prezenta persoanelor interesate, cu conditia intrunirii majoritatii simple.
(5) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti.
(6) Hotararile privind adoptarea sau modificarea statutului asociatiei se iau cu votul deschis a cel putin 2/3 din numarul membrilor asociatiei.
(7) Conferința Națională columbofila se poate convoca și on-line, în cazuri de forță majoră, prezența delegaților fiind confirmată în scris în procesul verbal de către secretarul UFCR.

Art. 20 – Conferința națională columbofila are următoarele atribuţii:
a) aprobă sau modifică, după caz statutul asociaţiei columbofile;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director, Președintelui CNC, Președintelui Comisiei Nationale de disciplină, Președintelui Comisiei Standard, Consiliului președinților – raportul este
c) dezbate și validează raportul Președintelui Comisie de Cenzori,
d) dezbate şi stabileşte strategia organizaţiei, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
e) stabileşte numărul membrilor Consiliului Director şi al comisiei de cenzori;
f) alege prin vot secret pentru o perioada de 4 ani pe baza candidaturilor depuse in scris sau revoca dupa caz presedintele, vicepresedintii, secretarul general, membrii Consiliului Director si cenzorii.
Candidatii pentru organele de conducere, executie si control ai UFCR, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania;
– sa aiba o vechime neintrerupta, de cel putin 5 ani in activitatea columbofila;
– sa nu fi primit sanctiuni disciplinare in ultimii 5 ani;
– sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de art. 174-178, 180-184, 189, 192-194, 197-198, 201, 203, 208-209, 211, 215, 217-219, 238-239, 248, 254-255, 257, 267, 291, 295, 312, 328-329 din Codul Penal.
Pentru fiecare functie este declarat ales cel care a obtinut majoritate simpla din voturile valabil exprimate. In cazul neobtinerii majoritatii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin. In cel de-al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.
Pentru a fi ales în Consiliul Director al UFCR, un membru trebuie să prezinte un proiect de activitate pentru perioada mandatului. Presedintele Comisiei Nationale Columbofile (Responsabilul tehnic columbofil) va prezenta proiectul de RNC, pentru următorii patru ani, alegerea acestuia confirmând și acceptarea proiectului său de RNC. Orice modificare a RNC în perioada mandatului președintelui CNC se poate face doar cu votul a 100% din delegații prezenți la Conferința Națională.
In cazul alegerii pentru functia de Presedinte al UFCR, candidatii au obligatia sa prezinte un proiect al programului care urmeaza a fi aplicat in mandatul respectiv, precum si componenta echipei de candidati, propusa pentru functiile din cadrul organelor de conducere, operative si de control.
g) ratifică sau anulează, după caz hotarârile Consiliului Director al asociaţiei;
h) hotărăşte cu privire la dizolvarea şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin trei patrimi din numărul membrilor asociaţiei;
i) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea asociaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.

Art. 21 – (l) Consiliul Director al UFCR este ales pentru o perioadă de 4 ani şi conduce activitatea acesteia în intervalul dintre cele două Conferinte Nationale Columbofile de alegeri.
(2) Consiliul Director al asociaţiei este compus dintr-un numar de treispezece membri (Presedinte de onoare, Presedinte, sapte vicepresedinti si patru membri ), avand urmatoarele functii si atributiuni:

1. Președinte de onoare
2. Presedinte
3. Vicepresedinte – Președinte al Comisiei Nationale de disciplina,
4. Vicepreședinte – Președinte al Comisiei standard
5. Vicepreședinte – Responsabil tehnic- Președinte al Comisiei Nationale Columbofile,
6. Vicepreședinte -Responsabil columbodroame – Președinte al Comisiei pentru columbodroame,
7. Vicepresedinte – Responsabil cu reprezentarea internationala,
8. Vicepresedinte – Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing
9 . Vicepresedinte – Responsabil cu Clubul Gold
10. Membru- Responsabil cu organizarea Expoziției Naționale Columbofile,
11. Membru- Responsabil cu organizarea Galei Campionilor,
12. Membru- Responsabil cu coordonarea evenimentelor provinciale (Expozitii si Banchete),
13. Membru- Responsabil cu Gala Nationalelor.

(3) Consiliul Director desemneaza un prim vicepresedinte, dintre vicepresedintii alesi in componenta acestuia de Conferinta Nationala Columbofila.

Art.22 (1) Consiliul Director se convoacă ori de câte ori este necesar, la de catre preşedintele UFCR, cu minim zece zile inainte de data desfasurarii sedintei.
(2) Sedintele se pot desfasura prin asigurarea prezentei fizice a membrilor sau prin folosirea platformelor online de comunicare. Participarea la sedinte, indiferent de modul acestora de desfasurarea, este obligatorie pentru toti membri. Absenta nejustificata in mod intemeiat (evenimente familiale, imposibilitatea parasirii locului de munca, probele de sanatate) de la un numar de maxim trei sedinte, desfasurate in cursul unui an calendaristic, conduce la pierderea calitatii de membru al Consiliului Director. In acest caz, Consiliul Director va numi interimar o persoana, care indeplineste calitatea de presedinte de filiala columbofila, numirea urmand a fi suspusa validarii in prima sedinta a Conferintei Nationale Columbofile.
(3) Fiecare membru al Consiliului Director va intocmi un raport anual de activitate , care va fi postat, de catre Secretarul General sau o persoana desemnata de acesta, pe portalul oficial al asociatiei si prezentta, la cerere Conferintei Nationale Columbofile.

Art.23 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferintei Nationale Columbofile a asociaţiei;
b) analizează şi avizează informările preşedintelui,
c) ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
d) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli si proiectul programului de activitate al asociaţiei, iar după aprobare, răspunde de realizarea acestora;
e) convoacă Conferinta Nationala Columbofila a UFCR;
f) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
g) validează sau invalidează conducerile filialelor și ale cluburilor, în urma alegerilor interne sau în alte situații;
h) stabileste numarul membrilor Comisiei nationale columbofile si ai Comisiei Nationale de disciplina ale asociatiei;
i) acordă recompense, distinctii si premii în obiecte şi în bani;
k) propune Conferintei Nationale Columbofile, persoanele cărora li se poate acorda titlul de “Membru de Onoare”;
l) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară ale asociaţiei, regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei nationale columbofile, comisiei nationale de disciplina, comisiei standard si comisiei pentru columbodroame;
m) hotărăşte cu privire la eventualele schimburi de experienţă cu organizaţii similare din străinătate,în cadrul stabilit şi cu avizul Comitetului Director;
n) aprobă organigrama,statul de funcţii şi de personal ale UFCR;
o) ia în situaţii deosebite hotarâri ce ţin de competenţa Conferintei Nationale Columbofile, pe care le va supune aprobării acesteia în prima şedinţă;
p) suspendă conducerile filialelor si/sau comisiile acestora, în cazul unor abateri grave, dovedite.
r) poate suspenda comisiile UFCR sau membrii acestora, în cazul ne-îndeplinirii obligațiilor ce le revin și poate convoca alegeri pentru funcțiile suspendate,
s) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.

Art. 24 (1) Preşedintele UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are următoarele atribuţii:
a) prezidează Conferinta Nationala Columbofila şi ale comitetului de conducere ale asociatiei;
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferintei Nationale Columbofile si ale Consiliului Director ale UFCR;
c) reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, precum şi cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate;
d) întocmeşte organigrama, statul de funcţii şi de personal şi stabileşte nivelul de salarizare pentru personalul angajat al asociaţiei;
e) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul angajat al asociaţiei;
f) administrează patrimoniul asociaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
g) aprobă programul şi componenţa delegaţiilor care reprezintă asociaţia la diferite manifestări columbofile;
h) supune spre aprobare proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare şi proiectul regulamentului de ordine interioară, ţinând seama de regulamentele cadru aprobate de Comitetul Director al UFCR;
j) da delegare de competenţă primvicepreşedintelui sau unui vicepresedint, precum şi personalului angajat al asociaţiei;
k) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA .

(2) Primvicepreședintele responsabil cu comisia de disciplină are următoarele atribuțiuni:
– Coordonează activitatea comisiei de diciplină
-Relaționează cu comisiile de disciplină ale filialelor;

(3) Vicepreședintele responsabil tehnic-columbofil are următoarele atribuțiuni:
– coordonează activitatea CNC și a Consiliului tehnicilor;
– Supraveghează desfășurarea concursurilor columbofile;
– Conduce ședințele CNC și Consiliului tehnicilor

(4) Vicepreședintele reponsabil cu comisia standard are următoarele atribuțiuni:
– Coordonează comisia standard;
– Relaționează cu arbitrii standard din țară și din străinătate;
– Elaborează strategii alături de comisie pentru dezvoltarea departamentului standard;
– Coordonează arbitrarea porumbeilor standard în cadrul manifestărilor județene, provinciale și naționale.

(5) Vicepreședintele reponsabil cu comisia pentru columbodroame are următoarele atribuțiuni:
– Coordonează comisia pentru columbodroame;
– Relaționează cu participanții la acest tip de competiție;
– Stabilește delegații la columbodroamele naționale și internaționale;
– Stabilește alături de comisie, regulamentul de participare în Campionatul Național al Columbodroamelor.

Art. 25 (1) Comisia tehnic -columbofila este alcatuita dintr-un numar total de unsprezece membri, avand urmatoarele functii:

– Presedinte,
– Secretar,
– Noua membri.

(2) Toti cei unsprezece membri ai CNC sunt alesi de Conferinta Nationala Columbofila.

(3) Toți membrii CNC, cu excepția președintelui, trebuie sa aiba la data alegerii in aceste functii si pe parcursul exercitarii mandatului, calitatea de responsabili tehnici columbofili in cadrul filialelor UFCR, in care isi desfasoara activitatea columbofila.

(4) Comisia nationala columbofila are in componenta sa urmatoarele departamente de lucru:
a) departamentul de verificare si omologare a rezultatelor Campionatului National Columbofil, format din membri CNC, care au calitatea de responsabili de zona. Fiecare zona poate fi formata dintr-un numar cuprins intre trei si sase filiale , desemnarea acestora fiind efectuata de Consiliul Director cu respectarea criteriilor geografice, zonale, cele referitoare la numarul de concursuri columbofile organizate si la numarul de membri activi participanti in campionatul columbofil al filialei. Zonele atribuite membrilor CNC , care indeplinesc calitatea de responsabili zonali, trebuie sa fie alcatuite in mod echilibrat, astfel incat volumul activitatii verificate si omologate sa nu fie unul disproportionat de la o zona la alta.
b) departamentul de coordonare a Programului Național de Clasamente, care este format din membri CNC si persoane fizice angajate sau colaboratoare ale UFCR;
c) compartimentul de stabilire a regulilor de utilizare, verificare si omologare a sistemelor de cronometrare, folosite de membri filialelor columbofiledin cadrul UFCR;

(5) Sedintele se întrunesc ori de cate ori este nevoie si sunt convocate de presedintele comisiei, cu minim cinci zile inainte de data desfasurarii acestora.

(6) Sedintele se pot desfasura prin asigurarea prezentei fizice a membrilor sau prin folosirea platformelor online de comunicare. Participarea la sedinte, indiferent de modul acestora de desfasurarea, este obligatorie pentru toti membri. Absenta nejustificata in mod intemeiat de la un numar de maxim trei sedinte, desfasurate in cursul unui an calendaristic, conduce la pierderea calitatii de membru al CNC. In acest caz, Consiliul Director va numi interimar o persoana, care indeplineste calitatea de responsabil tehnic columbofil in cadrul uneia dintre filiale, numirea urmand a fi suspusa validarii in prima sedinta a Conferintei Nationale Columbofile.

(7) Sedintele sunt considerate statutare, daca participa cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei.

(8) Hotararile comisiei se iau prin vot deschis sau secret, cu majoritate simpla de voturi. La fiecare sedinta CNC, se intocmeste de catre secretarul acesteia un proces verbal olograf sau se inregistreaza tot continutul sedintei. Procesul verbal se comunica intr-un termen de maxim trei zile Secretarului general al Uniunii, urmand a fi postat pe portalul oficial al acesteia si arhivat la sediul UFCR. Inregistrarile audio ale sedintei se arhiveaza la sediul UFCR.

(9) CNC organizeaza anual minim o sedinta la care trebuie sa participe toti responsabilii tehnici columbofili ai filialelor UFCR. In cazul in care un responsabil tehnic columbofil nu poate participa, din motive intemeiate, dovedite prin depunerea unor inscrisuri pertinete, filiala are obligatia sa asigure paticiparea la sedinta a unui responsabil tehnic columbofil al unui club care functioneaza in cadrul acesteia.

(10) Sedintele cu responsabilii tehnici columbofili se pot desfasura cu prezenta fizica a participantilor sau pe platformele on line.
Absenta nejustificata , fara motive intemeiate (stare de boala, accident, evenimente familiale, imposibilitatea parasirii locului de munca) de la un numar de maxim doua sedinte, desfasurate in cursul unui an calendaristic, conduce la pierderea calitatii de responsabil tehnic columbofil al filialei. In acest caz, Consiliul Director al filialei are obligatia sa numeasca interimar o persoana, care indeplineste calitatea de responsabil tehnic columbofil in cadrul unuia dintre cluburile columbofile care functioneaza in cadrul acesteia, numirea urmand a fi suspusa validarii in prima sedinta a Adunarii Generale a filialei.
(10) Propunerile formulate de responsabilii tehnici columbofili in cadrul acestor sedinte se vor supune dezbaterii CNC in prima sedinta care se va desfasura ulterior celei mentionate la alineatul precedent. In urma dezbaterii acestor propuneri, CNC le poate transpune in hotarar i.

(10) Comisia tehnic-sportiva are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza si conduce intreaga activitate tehnic columbofila a asociatiei si filialelor componente, tinand seama de conditiile specifice ale acestora, pe baza Regulamentului Național Columbofil,
b) verifica din punct de vedere regulamentar si validează planurile de concursuri columbofile, in conformitate cu prevederile RNC,
c) formuleaza, in urma analizei si dezbaterii , propuneri de modificare a RNC, catre Consiliul Director si Conferinta Nationala Columbofila a UFCR,
c) verifica si dispune folosirea sistemelor de cronometrare ale concursurilor columbofile ;
d) asigură omologarea concursurilor prin intermediul responsabililor de zonă,
e) urmareste respectarea prevederilor RNC, in vederea eliminarii eventualelor fraude columbofile,
f) aplica sanctiuni in cazul constatarii unor abateri columbofile,

Art. 26 – (1) Comisia Nationala de Disciplina este alcatuita din presedinte, secretar si un cinci membri.
(2) Sedintele de lucru se convoaca ori de cate ori este necesar la cererea presedintelui comisiei.
(3) Hotararile luate de catre comisie vor fi numai in plenul sau, cu majoritate simpla de voturi. Hotararile vor fi consemnate in registrul special si vor fi aduse la cunostinta persoanelor implicate in cauza in maxim 7 zile de la pronuntare, cu mentiunea ca au drept de contestatie in termenul legal de cincisprezece zile in cazul in care nu sunt de acord cu sanctiunea aplicata.
Hotararile comisiei se inainteaza secretarului general al asociatiei pentru publicare pe portalul oficial al asociatiei.
(4) Comisia Nationala de disciplina are urmatoarele atributii:
a) intocmeste regulamentul de functionare al comisiei, in concordanta cu prevederile legislatiei romanesti in vigoare si il supune spre aprobare Conferintei Nationale Columbofile;
b) anual, prezinta Conferintei Nationale Columbofile, raportul de activitate al comisiei;
c) analizeaza, dezbate si adopta masuri disciplinare in conformitate cu prevederile Statutului UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA, a R.N.C., in toate cazurile de incalcare a normelor, regulamentelor si legislatiei columbofile de catre membrii columbofili, indiferent de functia pe care o ocupa in miscarea columbofila;
d) organizeaza seminarii si intalniri cu presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, in scopul prevenirii abaterilor de la prevederile statutare si ale regulamentelor de desfasurare a activitatilor columbofile.

Art 27. Comisia pentru columbodroame este formată din președinte și doi membri desemnați de Consiliul președinților, astfel încât unul să fie propietar de columbodrom și unul participant constant la competiția de tip Columbodrom.
Aceasta comisie stabilește strategia națională de participare în competiția Campionatul Național Columbodrom.

Art 28. (1) COMISIA VETERINARA SI ANTIDOPING
Aceasta comisie a UFCR functioneaza ca si comisie de specialitate, independenta , fara rol de conducere sau executie in cadrul asociatiei.
(2) Comisia Veterinara este formata dintr-un numar cuprins intre sapte membri. Presedintele Comisiei este desemnat de Consiliul Director al UFCR si validat de Conferinta Nationala Columbofila, avand in mod obligatoriu calitatea de medic veterinar practicant, nefiind membru al Consiliului Director.
(3) Membri comisiei sunt desemnati de Consiliul Director al UFCR, la propunerea filialelor columbofile, fiind obligatoriu sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– un numar de sase membri trebuie sa aiba calitatea de medici sau tehnicieni veterinari,
– unul dintre membri trebuie sa aiba in mod obligatoriu studii juridice,
– sa fie o persoana cu o buna reputatie, avand intaietate in aceasta numire, faptul ca indeplineste calitatea de membru columbofil activ in cadrul unei filiale columbofile,
(4) Presedintele si membri acestei comisii pot fi remunerat pentru activiatea de specialitate prestata in folosul asociatiei si filialelor acesteia.
(5) Atributiunile comisiei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al acesteia.
Art. 29 (l) Comisia de cenzori este un organ de control al asociatiei. Activitatea organizatorică şi economico-financiară a UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA se verifică de o comisie de cenzori, formata din trei membri, respectiv președinte, secretar și membru, aleşi de Conferinta Nationala Columbofila;
(2) Funcţia de cenzor (membru în comisia de cenzori) este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrulConsiliului Director, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul asociatiei.
(3) Comisia de cenzori verifică pe baza documentelor întreaga activitate financiar contabila, desfăşurată de UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA.
(4) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport în Conferința Națională a UFCR şi ca informări Consiliului Director şi preşedintelui UFCR;
(5) Atribuţiile şi răspunderile comisiei de cenzori sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 30 – UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are in structura filiale columbofile, denumite filiala columbofila a judetului .. . Acestea au în structura proprie sucursale, fără personalitate juridică, denumite generic: cluburi columbofile. UFCR, poate avea o singură filială la nivelul unui județ. Sucursalele (cluburile) se pot constitui doar pe teritoriul județului unde își are sediul filiala, pentru respectiva filială.

Art. 31 – Structura de conducere a filialelor din cadrul UFCR este urmatoarea :
a) Adunarea generala;
b) Consiliul Director;
c) Comsia tehnică columbofila a filialei, formată din reponsabilul tehnica filialei și responsabilii tehhnici ai cluburilor;
d) Comisia de disciplină a filialei formată din președinte, secretar și trei membri.

Art. 32 – (1) Adunarea generala a filialei este organul de conducere constituit din totalitatea membrilor delegați de cluburi cu respectarea normei de reprezentare, astfel:
– un delegat la 5 membri,pentru filialele cu până la 150 membrii,
– un delegat la 10 membri, pentru filialele cu peste la 150 membrii,
– un delegat la 20 membri, pentru filialele cu peste la 500 membri.

(2) Adunarea generală a filialei, se intruneste anual in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare la convocarea Consiliului Director sau a presedintelui filialei,precum si la convocarea presedintelui sau a Consiliului Director al UFCR.

Art. 33 – Atributiile Adunarii generale a filialei sunt urmatoarele:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al consiliului director al filialei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei;
c) alege pentru o perioada de 4 ani Consiliul Director al filialei.
Art. 34 – In intervalul dintre adunarile generale, activitatea filialei este condusa de Consiliul Director, care se compune dintr-un numar de minim sapte membri:

– Președinte
– Vicepreședinte (1-3 vicepresedinti)
– Secretar
– Responsabil tehnic columbofil
– Responsabil financiar
– Președintele Comisiei de disciplină
– Președinții cluburilor care functioneaza ca sucursale ale filialei

Sedintele comitetului se tin lunar sau ori de cate ori este necesar.

Art. 35 – Consiliul Director al filialei are urmatoarele atributii:

a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor ierarhic superioare;
b) elaboreaza programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli al filialei;
c) coordoneaza si organizeaza activitatea tehnic- columbofila a filialei;
d) propune acordarea de premii, distinctii si recompense financiare;
e) propune aplicarea de sanctiuni.

Art. 36 – (1) In intervalul dintre sedintele consiliului director, conducerea filialei este asigurata de presedintele acesteia.
(2) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) prezideaza sedintele adunarii generale a filialei si ale Consiliului Director;
b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale, a consiliului director al filialei si a organelor ierarhic superioare din cadrul asociatiei;
c) reprezinta filiala in relatiile cu membrii acesteia, cu asociatia columbofila, cu alte organizatii similare din tara, precum si cu organele administratiei locale;
d) administreaza patrimoniul filialei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;

Art 37. (1) Comisia tehnic columbofila a filialei este compusă din responsabilul tehnic columbofil și reponsabilii tehnici ai cluburilor. Unul dintre membri comisiei indeplineste atributiunile de secretar.
(2) Aceasta comisie are următoarele atribuțiuni:
– Propune planul de concursuri al filialei, Consiliului Director al acesteia;
– Coordonează organizarea tehnică a etapelor de concurs:
– Asigură aplicarea RNC, conform prerogativelor oferite de acesta.

Art 38 (1) Comisia de disciplină a filialei este compusă din președinte, secretar și trei membri aleși de adunarea generală a filialei.
(2) Aceasta comisie are următoarele atribuțiuni:

a) aplică prevederile statutare și RNC, conform prevederilor oferite de acestea,
b) solutioneaza contestatiile si sesizarile, formulate de membri filialei si litigiile intervenite intre cluburile, care functioneaza, in cadrul acesteia,
c) propune Consiliului Director al filialei Regulamentul de ordine interioară al filialei.

Art. 39 Veniturile bugetului filialei se realizeaza din contributiile membrilor acesteia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a acesteia.

Art. 40 (1) Filialele se subordoneaza pe linie organizatorica, columbofila, disciplinara si economico-financiara UFCR.
(2) Filialele au dreptul să încheie acte de dispoziţie, protocoale sau contracte de colaborare cu alte entităţi, fără acordul Uniunii Federațiilor Columbofile din România, în numele filialei, urmând ca întreaga responsabilitate ce decurge din acestea să revină semnatarilor. Bugetul filialei este administrat în totalitate de Consiliul Director al filialei, ingerințele din partea Consiliului Director UFCR pe chestiuni financiare fiind interzise, sub raportul stabilirii destinației banilor și fiind permise doar pentru clarificările financiar contabile, conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA.

Art. 41 (1) UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA are patrimoniu propriu, privat, format din urmatoarele categorii de bunuri:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constând în:
– mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
– obiecte de inventar;
– mijloace circulante.
(2) Patrimoniul este elementul de bază al personalităţii juridice a UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată indivizibilă.
Art. 42 – Bunurile şi mijloacele băneşti ale UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA se realizează din:
– cotizaţia anuală a membrilor asociaţi;
– dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
– venituri realizate din activităţi economice directe, desfăşurate cu caracter accesoriu – donaţii, sponsorizări sau legate;
– alte venituri prevăzute de lege.

Art. 43 – (1) Cotizația anuală se stabilește de către Consiliul Director al UFCR, în conformitate cu nevoile (cerintele), rezultate în urma bugetului de venituri și cheltuieli, elaborat pentru fiecare an.
(2) Cotizaţia anuală se achită de către membri filialelor din cadrul asociaţiei, până la data stabilită de Consiliul Director al acesteia.

Art. 44 (l) Bunurile imobile ale Asociaţiei nu pot fi transmise către terţi;
(2) Bunurile imobile, mijloacele fixe şi obiectele de inventar pot fi casate la propunerea preşedintelui , cu aprobarea Consiliului Director al asociaţiei.

CAPITOLUL VI
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL UFCR

Art. 45 Departamentul Financiar Contabil al UFCR este format dintr-un numar de maxim trei persoane, care indeplinesc calitatea de angajati sau colabaratori ai acesteia, fiind remunerati pentru activitatea prestata. Departamentul este coordonat de un responsabil financiar, care trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, fiind desemnat de Consiliul Director. Responsabilul financiar nu poate indeplini calitatea de membru al organelor de conducere, executie si control ale federatiei.

Art. 46 Departamentul Financiar Contabil al UFCR are in principal urmatoarele atributii:

• realizarea planului de achizitii al asociatiei;
• realizarea proiectului anual de buget de venituri si cheltuieli si prezentarea acestuia Consiliului Director al UFCR,
• solicitarea , prezentarea si evaluarea ofertelor, in vederea efectuarii unor achizitii, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractelor pentru activitatile contractate, toate aceste activitati fiind supuse aprobarii presedintelui sau Consiliului Director al UFCR;
• realizarea corespondentei legate de activitatea financiara;
• arhivarea documentelor legate de activitatea financiara;
• realizarea evidentei-financiar contabile si a rapoartelor financiare lunare, trimestriale si anuale, potrivit legislatiei in vigoare, precum si a balanteflor contabile lunare si a bilantului contabil anual;
• realizarea evidentei incasarii si platilor in numerar;
• efectuarea platilor de decontare;
• realizarea evidentei gestionare a patrimoniului si precum a materialelor procurate;
• efectuarea receptiei materialelor procurate;
• realizarea evidentei gestionar-operative a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din dotarea asociatiei;
• realizarea evidentei sintetice si analitice a cheltuielilor;
• intocmirea notelor contabile si executia cheltuielilor si platilor de casa;
• realizarea corespondentei legata de activitatea financiara suportata din venituri propria, precum si din alte veniturilegale, mentionate in statut;
• asigurarea platilor si realizarea documentelor de decontare pentru salariatii si colaboratorii asociatiei,
• relationarea cu filialale columbofile , indrumarea si verificarea activitatii financiar- contabile a acestora;
• are obligatia sa prezinte spre verificare toate documentele financiar contabile, prevazute de lege, Comisiei de Cenzori a asociatiei, la solicitarea acesteia.

Art. 47 Responsabilul financiar poate indeplini sau poate desemna o persoana care sa indeplineasca atributiuni in domeniul resurselor umane, respectiv:

• intocmeste statul de functii pentru personalul asociatiei si il prezinta spre aprobare presedintelui;
• intocmeste lunar statele de plata pentru salariatii asociatiei;
• tine evidenta curenta a personalului si a fluctuatiei acestuia;
• asigura organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;
• asigura suport in procesul de selectie a personalului pentru ocuparea posturilor vacante si asigura incadrarea personalului selectat;
• asigura arhivarea corespunzatoare a inscrisurilor legate de activitatea salariatilor si colaboratorilor, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
• intocmeste, actualizeaza, rectifica si pastreaza dosarele profesionale ale salariatilor institutiei in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
• intocmeste actele necesare pensionare pentru salariatii institutiei care indeplinesc conditiile pensionarii prevazute de lege;
• tine evidenta concediilor medicale, concediilor de odihna si a concediilor fara plata aprobate si a absentelor nemotivate;
• participa la intocmirea si modificarea dupa caz in colaborare cu Consiliul Director si celelalte comisii de executie si control a Regulamentului de organizare si Functionare, potrivit legii si il supune aprobarii Conferintei Nationale Columbofile,
• elaboreaza si actualizeaza fisele de post, in colaborare cu o persoana desemnata de Consiliul Director al asociatiei,

CAPITOLUL IX
DEPARTAMENTUL DE MARKETING SI PROMOVARE COLUMBOFILE

Art. 48 Departamentul de marketing si promovare al UFCR este format dintr-un numar de maxim trei persoane, care indeplinesc calitatea de angajati sau colabaratori ai acesteia, fiind remunerati pentru activitatea prestata. Departamentul este coordonat de Vicepresedintele UFCR- Responsabil cu promovarea columbofiliei și departamentul marketing, membru al Consiliului Director.

Art. 49 Departamentul de marketing si promovare al UFCR are in principal urmatoarele atributii:
• elaboreaza strategia si politicile de marketing ale asociatiei si asigura implementarea acestora;
• monitorizeaza permanent piata si concurenta din domeniul columbofil,
• intocmeşte rapoarte de vânzări pe produse şi furnizori şi le prezintă Consiliului Director,
• urmăreşte evoluţia vânzărilor, identifică, propune Consiliului Director măsuri de corecţie si optimizare si dezvolta politici de preturi;
• dezvolta politici de fidelizare a membrilor si clientilor asociatiei;
• Realizează cercetări de piaţă, prelucrează datele obţinute şi le transmite pentru analiză Consiliului Director,
• propune superiorului ierarhic acţiuni de promovare pentru filialele columbofile, persoanel care au calitatea de membri columbofili, precum si produsele alocate şi asigură realizarea acestora, respectiv mediatizarea permanenta a activitatii columbofile a filialelor, rezultatele obtinute de membri columbofili in Campionatul National Columbofil, precum si campionatele columbofile provinciale si judetene;
• asigură relaţiile publice şi promovarea publicitară a activitatii UFCR pe portalul oficial sau pe alte site-uri gestionate de aceasta,
• identifică şi propune modalităţi de actualizare a paginii web;
• organizează acţiunile de promovare a brandurilor alocate, respectiv Clubul GOLD, concursurile NATIONALE si PROVINCIALE, Expozitia Nationala Columbofila a Romaniei, Gala Campionilor columbofili, Expozitiile Columbofile Provinciale.

Art. 50 Promovarea activitatii columbofile a UFCR si a filialelor sale este efectuata prin urmatoarele activitati:

– promovarea cu ajutorul materialelor promotionale;
– promovarea prin continutul prezentat si mediatizat,
– promovarea prin organizarea unor concursuri columbofile, cu oferirea unor premii, cu caracter pecuniar sau oferirea in mod gratuit a unor produse,
– promovarea prin intermediul unor evenimente columbofile, respectiv Gala Campionilor, Galele provinciale columbofile, festivitati de premiere ale filialelor columbofile;
– promovarea prin marketing afiliat,
– promovarea prin campanii social media si pri mediatizarea radio si TV;
-promovarea prin organizarea unor campanii de contactare directa a mebrilor filialelor columbofile prin telefon , whatts up sau alte mijloace.

CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Art. 51 (l) În cazul în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate, la propunerea si cu aprobarea Consilului Director de catre primvicepreşedintele asociatiei sau de unul dintre vicepresedinti.
(2) Locurile devenite vacante în Consiliul Director se completează prin cooptarea din rândul membrilor filialelor asociatiei la propunerea preşedintelui. Membri cooptati trebuie sa indeplineasca calitatea de presedinti de filiale columbofile. La prima Conferință Națională Columbofila se va proceda la organizarea şi desfăşurarea de alegeri parţiale pentru locurile devenite vacante sau va fi validat in functie membrul desemnat de Consiliul Director.

Art. 52 – UNIUNEA FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărâre a Conferintei Nationale Columbofile, cu trei patrimi din voturile membrilor desemnati de filialele asociatiei, prezenti la sedinta;
b) când scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat,
c) din cauză de insolvabilitate;
d) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege şi de statut;
e) când scopul sau acţiunea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
f) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite contrare ordinii publice;
g) cand hotărârile Conferintei Nationale Columbofile sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.

Art.53 – Oricare ar fi cauza dizolvării UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii. In cazul dizolvarii legale a unei filiale a UFCR patrimoniul acesteia se va transfera catre o organizatie de profil columbofil, cu sediul in judetul in care a functionat filiala dizolvata.

Art. 54 (1) Consiliul Director al UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA va proceda şi va hotărî în timp util referitor la adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut, care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor cuvenite.
(2) Hotărârile de modificare a statutului vor fi supuse spre aprobare la prima Conferinta Nationala Columbofila, fiind necesar votul a doua treimi din membri desemnati de filiale, prezenti la sedinta.

Art. 55 (1) Prezentul statut a fost elaborat in conformitate cu Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/2003, aprobata prin referendumul national din 18-19 octombrie 2003 si in baza O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, republicata.
(2) Prezentul statut a fost adoptat si aprobat de Conferinta Nationala Columbofila a UNIUNII FEDERATIILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA.
(3) Prezentul statut respecta intocmai dispozitiile legale in vigoare.
(4) Conţinutul prezentului statut, data şi identitatea părţilor care semnează prezentul statut au fost atestate de către av. Gătejescu Alexandru Florian, în calitatea sa de avocat definitiv, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 51/1995.